Genom återkommande fortbildning i förflyttningsteknik minskar risken för arbetsskador och vårdskador.

Det finns flera perspektiv på förflyttningsteknik. Med övningar, tekniska hjälpmedel och ett samspel med den enskilde kan vi skapa bra förflyttningar för såväl den boende som medarbetaren. Det finns idag många lyft- och förflyttningshjälpmedel. Medarbetaren behöver ha bra utbildning i ergonomi, annars kan det gå illa. Ergonomi handlar om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning. Samtidigt måste också risken för hudskador eller att någon faller vid användning av lyfthjälpmedel undvikas.

Foto: Mostphotos

Viktiga perspektiv på förflyttningsteknik


Det finns flera perspektiv som är viktiga att tänka på när det gäller lyft och förflyttningsteknik. Det finns många skäl till att avsätta tid och resurser för utbildning i lyft och förflyttningsteknik. Först och främst är det för den enskilde boendes bekvämlighet.  

Att bli förflyttad av någon som inte kan det och inte har rätt teknik kan vara både obekvämt och smärtsamt. Det kan också innebära en förhöjd risk för oro och irritation för den boende och i värsta fall skapa ett utåtagerande beteende. I förflyttningstekniken finns också ingredienser av bemötande, ögonkontakt och kommunikation som är mycket viktiga  för att det ska bli rätt.  Beskriv vad du ska göra så känns det tryggare för den som ska bli förflyttad.  

Säkra förflyttningar


En stor del av de fallolyckor som sker i vården uppkommer i samband med förflyttningar. Antingen när den boende förflyttar sig på egen hand eller när medarbetare hjälper den boende att förflytta sig. Det finns också medicinska risker såsom skjuv (dvs. att huden utsätts för kraftig friktion), vilket kan förorsaka tryckskador. Det händer också att äldre med skört skelett får frakturer i samband med oförsiktiga förflyttningar. Därtill kommer risken för att medarbetarna själva skadar sig i samband med förflyttningen.  

Inte sällan används lyft- eller förflyttningshjälpmedel. Allvarliga vårdskador, även dödsfall, har skett till följd av felanvända lyftselar.  Myndigheten för arbetsmiljökunskap har givit ut en forskningsbaserade guide "Säkra personförflyttningar". Det är viktigt att tänka på att säkra förflyttningar är såväl ett arbetsmiljöansvar som ett patientsäkerhetsansvar. Vid riskanalyser och genomförande av förändrat arbetssätt behöver båda perspektiven finnas med.

En mycket viktig aspekt är arbetsmiljö. Förutom lidande och sjukskrivningar för undersköterskor innebär sjukfrånvaro försämrad kontinuitet för den boende och försämrad ekonomi för boendet.  

Det finns boenden där förflyttningsteknik är en regelbundet återkommande del i verksamheten. På dessa boenden läggs också tid på att utbilda vikarier som kommer in i verksamheten. På andra boenden verkar detta inte vara en prioriterad uppgift. Den kanske viktigaste aspekten är hur hjälpen genomförs. Fel utförd förflyttning kan innebära arbetsskador för medarbetaren men kanske än värre, obehag eller skador för den boende.  

Arbete med säker förflyttningsteknik är långsiktigt. Riskanalyser, inventering över när och hur förflyttningar sker, genomgång av arbetsskador och tillbud samt utbildningsinsatser behöver ske fortlöpande. Ett instrument för att inventera förflyttningar som Myndigheten för arbetsmiljökunskap rekommenderar är TilThermometer som finns på svenska. Arbetsterapeut har god kunskap om hur förflyttningar ska ske på ett säkert sätt och har en nyckelroll i arbetet med förflyttningsteknik. Det finns även företag som erbjuder utbildning i förflyttningsteknik.  

Reflektionsfrågor förflyttningsteknik
Undersköterska och vårdbiträde:
- Vad gör ni för att stötta varandra att förflytta de boende på rätt sätt?
- Hur ger du stöd till kollegorna när det gäller förflyttningsteknik?
- Försöker ni hjälpa varandra att korrigera olämpliga eller ohälsosamma arbetssätt?
- Påtalar ni behovet av utbildning i förflyttningsteknik?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad gör ni för att ingen ska skadas i samband med lyft och förflyttningar?
- Ingår förflyttningsteknik i introduktionen för alla nyanställda?
- Har ni rutiner som innebär att ingen får använda ett lyfthjälpmedel utan föregående utbildning?
- Ingår repetitionsutbildning årligen för samtliga anställda.  

Boende och närstående:
- Upplever ni att medarbetare hanterar förflyttningar på ett tryggt sätt?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Der Betrieb muss gute Verfahren bei der Erprobung von Hilfsmitteln haben.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Kennen Sie Ihre Hilfsmittel für ältere Menschen? Wissenswertes zum Hilfsmittelmanagement im Pflegeheim.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Die richtige Ambitionsstufe ist der Schlüssel zum Erfolg
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  So stärken Sie die Sprachkenntnisse von sprachschwachen Mitarbeitern im Altenheim
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Sicherer Umgang mit Medikamenten, eine Grundlage für die Patientensicherheit und damit das Wohlbefinden der Bewohner im Pflegeheim
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  Wenn die Hitzewelle kommt, ist es wichtig, Wissen und eine Strategie zum Schutz der Bewohner und Mitarbeiter zu haben.
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev